Informacije:

Alzheimer udruženje AiR;

ul. Tekija br.52;;

71000 Sarajevo;

tel.:+387 33 228351;

web: www.demencija.org;

fb grupa: #demencijaubih

O nama

Centar za demenciju je ustanova specijalizirana za rad sa OsD. Centar za demenciju promovira ne-farmakološki pristup u tretmanu demencije. u tom cilju Tim Centra za demenciju je sastavljen od medicinskog
multidisciplinarnog i terapeutskog interprofesionalnog tima. Ta dva tima provode različite programe
posebno osmišljene za pomoć OsD, neformalnim i formalnim njegovateljima te porodicama OsD.
Koordinacija rada ta dva tima je vrlo važna kako bi se stanje OsD držalo pod kontrolom i bilo na
zadovoljavajućem nivou. To znači da se stanje OsD stalno analizira i predlažu se mjere i aktivnosti
(stručni specijalistički pregledi, izrada laboratorijskih i drugih nalaza) u pronalaženju somatskog,
neurološkog ili psihijatrijskog uzroka trenutnog stanja OsD kako bi ne-farmakološki tretman napravio
što bolji rezultat.
Usluge koje nudi Centar za demenciju:
– pregledi OsD radi utvrđivanja postojanja simptoma, stepena kognitivnog oštećenja i utvrđivanja
koja oštećenja mozga su nastala da bi se mogla shodno tome dati procjena cjelokupnog stanja i
mogućnosti pogođene osobe radi određivanja njenih sposobnosti te dijagnosticiranje i prepisivanje
terapije i periodične kontrole stanja OsD
– savjetovanje
a./ OsD – na osnovu utvrđenog stanja(pregledom) i određivanja stepena kognitivnog oštećenja osobe
procjenjuju se njezine sposobnosti od čega zavise preporuke za dalje koje se odnose na: terapiju,
životne aktivnosti radi poboljšanja kognitivnog i bihevioralnog stanja osobe, prehrane, životnih
navika, prevazilaženja vanjskih i unutrašnjih štetnih utjecaja, pomoći u definisanju šta pogođena osoba
želi u smislu njege i budućeg života i na koji način to želi (vrstu i kvalitet njege, mjesto na kojem će se
to odvijati, uslove koje želi imati… ali i u vezi pospremanja/zaključenja životnih pitanja) a sve shodno
njenim mogućnostima
b./ njegovatelja – što se radi u dva pravca: 1. radi pružanja što kvalitetnije njege i zadovoljenja što više
potreba pogođene osobe i 2. radi podrške njegovatelju u smislu njegove edukacije, sagledavanja
potreba(socijalnih i emotivnih) i pružanja mogućnosti predaha kako bi nastavio svoj posao.
c./ porodica – u smislu šta ih očekuje i kako se pripremiti za to, prilagođavanja okoline u kojoj živi
pogođena osoba a njezin član, koji su izbori i mogućnosti ispred njih.
– edukacije
a./ OsD – o samoj bolesti i njezinom toku, potrebi prilagođavanja novim životnim izazovima, potrebi
promjene načina života i navika, aktivnijem odnosu prema sebi samom u cilju usporavanja života i
podizanja kvaliteta života na viši i dostajanstveniji nivo…

b./ njegovatelja – 1. neformalnih kroz direktnu obuku(praktičnu i teoretsku) i 2. formalnih kroz
seminare i stručne radionice(treninge),

Punopravni članovi:
Alzheimer Disease International
Alzheimer Europe
Mediteranean Alzheimer Alliance

Alzheimer udruženje „AiR“-Sarajevo ID broj: 4201825390006 Rj.br.: 03-05-2-1696/12
žiro račun kod BBI Sarajevo Rč. br.: 141-306-53200276-26
strana 2 od 2
c./ porodica sa OsD – o toku bolesti, očekivanjima, podršci OsD, obavezama, mogućnostima iz
sistema…
Programi Centra za demenciju su:
– program Rehabilitacije – rehabilitacija stanja OsD kroz 24h boravak i aktivan ne-farmakološki
pristup kako bi se OsD educirala: na koji način treba voditi svoj život, da bi se popravile njezine
kognitivne mogućnosti, utjecalo na bihevioralno stanje kako bi osoba bila prihvatljiva okolini na svoju
dobrobit, uvela se adekvatna terapija…
– program Dnevnog centra – boravkom u Centru za demenciju na dnevnoj bazi OsD implementira
individulani program razvijen za nju od strane ne-farmakološkog tima i time popravlja svoje stanje
istovremeno učeći se vještinama koje treba primjenjivati kod kuće u cilju usporavanja bolesti i
odgađanja terminalnih stanja.
– program Pripreme za samostalan život – nakon dijagnoze OsD je zbunjena i preplašena i ne zna
kako i šta dalje. Kroz Program pripreme se: educira kako dalje živjeti i šta poduzimati kako bi ostatak
života bio što kvalitetniji i dostojanstveniji a bolest se usporila te izbjegle se terminalne faze, OsD se
uvela u načine produživanja samostalnosti i života kod kuće, te napravila izbore kako želi ostatak
života provesti.
– program Predah za njegovatelja – kojim se želi pomoći njegovatelju da svakodnevni stres smanji i
oslobodi ga se predahom/pauzom kako bi mogao nastaviti sa kvalitetnom njegom OsD.
Ovako izgledaju OsD terminalne faze koje su u programu Rehabilitacije!